โครงการ ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑  ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๒)  

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิบัวหลวง  และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการประกวดศิลปิน  “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑"  ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑  วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ตั้งแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน   และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน  ที่ผ่านมาเยาวชนที่ได้รับรางวัลศิลปิน    ดาวเด่นบัวหลวงต่างก้าวเดินและเติบโตในเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท  ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอาชีพ  อาจารย์หรือโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑"  จึงนับเป็น เวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน

นับแต่โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ ๗  ได้เริ่มกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน  เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดความคิด  มุมมองและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  โดยคณะกรรมการได้เสนอประเด็นในแง่มุมต่างๆ  เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากความงามและคุณค่าในทางศิลปะ  เพื่อส่งเสริมให้งานศิลปะมีความสำคัญในบทบาทที่จะกระตุ้นเตือนสังคม  อีกทั้งสร้างความระลึก หรือจิตสำนึกได้ต่อผู้ที่รับชม  ทั้งยังทำให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจและเข้าใจงานศิลปะมากขึ้น  

การกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งานนี้ นอกเหนือจากส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนสถานการณ์ แนวโน้ม ทิศทางของสังคม ณ เวลานั้น ยังเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ตั้งขึ้น  จึงได้จัดเวลาการแข่งขันเป็น ๒ ช่วงระยะเวลา คือการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังความหมายของหัวข้อในการแข่งขันและเว้นระยะเวลาให้นักศึกษาได้กลับไปค้นคว้า วางแผน เพื่อกลับมาสร้างสรรค์งานอีกครั้งหนึ่ง  โดยโครงการดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลาและหัวข้อ ดังนี้

 

   หัวข้อการแข่งขัน                        ร่วมมือร่วมใจ พัฒนายั่งยืน

       วันปฐมนิเทศและแถลงข่าว                 ๔ – ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒      

       วันแข่งขันและตัดสิน                      ๒๓  พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๒

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่   ให้มีเวทีแสดงออกถึงควาสามารถ 

เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน     

๓. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไป

๔. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน

๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา   มูลนิธิบัวหลวง   และหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อ การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

      ๑.   มูลนิธิบัวหลวง

      ๒.   หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ