โครงการ ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑  ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๑)  

มูลนิธิบัวหลวง  และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการประกวดศิลปิน  “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑"  ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ตั้งแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน   และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ที่ผ่านมาเยาวชนที่ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงต่างก้าวเดินและเติบโตในเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท  ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอาชีพ  อาจารย์   หรือโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑"  จึงนับเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน

 

นับแต่โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ ๗  ได้เริ่มกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน  เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดความคิด มุมมองและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยคณะกรรมการได้เสนอประเด็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากความงามและคุณค่าในทางศิลปะ  เพื่อส่งเสริมให้งานศิลปะมีความสำคัญในบทบาทที่จะกระตุ้นเตือนสังคม อีกทั้งสร้างความระลึก หรือจิตสำนึกได้ต่อผู้ที่รับชม ทั้งยังทำให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจและเข้าใจงานศิลปะมากขึ้น 

 

การกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งานนี้ นอกเหนือจากส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนสถานการณ์ แนวโน้ม ทิศทางของสังคม ณ เวลานั้น ยังเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ตั้งขึ้น  จึงได้จัดเวลาการแข่งขันเป็น ๒ ช่วงระยะเวลา คือการปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังความหมายของหัวข้อในการแข่งขัน และเว้นระยะเวลาให้นักศึกษาได้กลับไปค้นคว้า ใคร่ครวญ วางแผน เพื่อกลับมาสร้างสรรค์งานอีกครั้งหนึ่ง โดยโครงการดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ได้กำหนดระยะเวลาและหัวข้อ ดังนี้

 

หัวข้อการแข่งขัน                        ก้าวใหม่  :  ศิละไทยวิวัฒน์

         วันปฐมนิเทศและแถลงข่าว        ๔ – ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   

         วันแข่งขันและตัดสิน                ๒๔  พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๑

 

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่   ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ     

๒.  เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน     

๓.  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา

ชีวิตและสังคมต่อไป

๔.    เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้าง

ความสุขในชีวิตประจำวัน

๕.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา   มูลนิธิบัวหลวง   และหอศิลป์

         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความ

สามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

      ๑.   มูลนิธิบัวหลวง

      ๒.   หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

ผู้ร่วมโครงการ

ร่วมโครงการ    สถาบันการศึกษา  จำนวน  ๓๒  สถาบัน   ๓๕   คณะ    ประกอบด้วย .-
ร่วมโครงการ    สถาบันการศึกษา  จำนวน  ๓๒  สถาบัน   ๓๕   คณะ    ประกอบด้วย .-
 1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์                   มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. คณะมัณฑนศิลป์                                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะครุศาสตร์                                                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะจิตรกรรม                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพาะช่าง
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 7. คณะศิลปวิจิตร                                                         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 8. ศิลปกรรมศาสตร์                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 10. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 11. วิทยาลัยช่างศิลป์                                                     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 12. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
 13. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยบูรพา 
 14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 16. คณะวิจิตรศิลป์                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯภาคพายัพ เชียงใหม่
 18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 19. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                  วิทยาเขตเชียงใหม่
 20. คณะสังคมศาสตร์                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 21. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 22. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 23. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 24. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 25. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 26. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 28. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 29. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 30. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา
 31. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา
 32. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 33. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 34. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 35. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 36. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ