กำหนดการ ปฐมนิเทศ  และแถลงข่าว โครงการ"ดาวเด่นบัวหลวง 101  ครั้งที่ 11"  วันที่  5 - 7 พฤศจิกายน 2561
      วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  หอศิลป์   08.00 - 08.30               - ลงทะเบียนและจับฉลากหมายเลข (พร้อมรับประทานอาหารว่าง)
  ชั้น 5   08.30 - 09.30 - ทำความรู้จัก / แนะนำตัว  (ทีมตาวิเศษ)
      09.30 - 10.00  - ทำความเข้าใจนักศึกษาเรื่องการช้พื้นที่หอศิลป์ฯ และการอยู่ร่วมกัน
                 โดย   อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา    กรรมการโครงการ
      10.00 - 11.30  - บรรยาย  "การเตรียมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ"  
                 โดย   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง   ศิลปินแห่งชาติ    
                         11.30 - 12.00   -  แนะนำกิจกรรมกลุ่มเพื่อวาดภาพ  "ก้าวใหม่ : ศิลปะไทยวิวัฒน์"
                 โดย   อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ 
         -  แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน  10 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน 
      12.00 - 13.00  -  รับประทานอาหารกลางวัน
      13.00 - 17.50 - ปฎิบัติงานกลุ่ม
      17.30 - 18.30  - รับประทานอาหารเย็น  / เดินทางเข้าที่พัก
  สถานที่ เวลา วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน  2561
  หอศิลป์   08.00 น.  - ลงทะเบียน  
  ชั้น 5   08.00 - 17.30  -  ปฎิบัติงานกลุ่ม / ถ่ายทำคลิปแนะนำตัว
         -  อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร  สรุปงานวาดภาพกับนักศึกษา / เคลือบงาน
  หอศิลป์   17.30 น.  - รับประทานอาหารเย็น  / เดินทางเข้าที่พัก
  สถานที่ เวลา   วันพุธที่  7  พฤศจิกายน  2561
  หอศิลป์   08.00 - 08.30   - ลงทะเบียนนักศึกษา  
  ชั้น 5   8.45 - 10.00  - บรรยายพิเศษ 
          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
      10.00 - 10.30  - บรรยาย  ความหมายของหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน " ก้าวใหม่ : ศิลปะไทยวิวัฒน์"  
                 โดย  อาจารย์ธงชัย   รักปทุม   ศิลปินแห่งชาติ    
      12.00 - 13.00  - รับประทานอาหารกลางวัน  
                                                งานแถลงข่าวโครงการ 
      13.30 - 14.00   ลงทะเบียนสื่อมวลชน
      14.00 - 14.30  - บรรยายพิเศษ   โดย  ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ
      14 .30 น.  - เริ่มงานแถลงข่าว  
      14.30 - 14.40  - พิธีกร   กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
      14.40 - 14.50   ฉายวิดิทัศน์  กิจกรรมปฐมนิเทศ
      14.50 - 15.20  - แถลงข่าว โดย  
             - คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง  และประธานโครงการฯ 
             - ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ
            - อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร  ศิลปินแห่งชาติ
            - ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ
            - อาจารย์ธงชัย รักปทุม  ศิลปินแห่งชาติ
            - ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี   ศิลปินแห่งชาติ
      15.20 น.  - ถ่ายภาพร่วมกัน  / นักศึกษายืนหน้าเวที
      15.30 น.  - ปิดการแถลงข่าว
 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

  กำหนดการแข่งขันและการบรรยาย โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101" ครั้งที่ 11    
  วันที่  24  พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561   ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    
                   
 

กำหนดการ วันเสาร์ที่  24  พฤศจิกายน  2561

   
  เสาร์    24พ.ย.    8.30 - 9.00           - ลงทะเบียน         
      9.00 - 9.30  - ต้อนรับ / ชี้แจงกฎกติการทำงานในหอศิลป์                                                                                                       
      9.30 - 10.00  - แนะนำสี และอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการแข่งขัน    โดย   ผู้แทนบริษัท นานมี จำกัด    
      10.00 - 11.30  - บรรยาย  ความหมายของหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน  "ก้าวใหม่ : ศิลปะไทยวิวัฒน์"      
           โดย  อาจารย์ธงชัย   รักปทุม   ศิลปินแห่งชาติ         
      11.30 - 12.00  - นักศึกษารับอุปกรณ์ และจัดพื้นที่สร้างสรรค์งานของตนเอง        
      12.00 -13.00   รับประทานอาหารกลางวัน         
      13.00 - 14.30  - บรรยายธรรม "ธรรมะ-ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต    โดย   พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ  วัดป่าสุคะโต    
      18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น / กลับที่พัก        
  การบรรยายพิเศษ ในระหว่างการแข่งขัน     
                   
   อาทิตย์ 25-พ.ย. 16.00 - 17.30   อัตลักษณ์ : ศิลปร่วมสมัยไทยสู่สากล   ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  ศิลปินแห่งชาติ    
   จันทร์ 26-พ.ย. 09.00 - 12.00   กิจกรรมพิเศษ : ศิลปะกับเด็กด้อยโอกาส    
      14.00 - 15.30   คุยกับนักสะสมศิลปะ   ดร.ดิสพล  จันศิริ    
   อังคาร 27-พ.ย. 16.00 - 17.30   การถอดรหัสอัตลักษณ์ด้วยศาสตร์ 4 DNA   ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง     
   พุธ 28-พ.ย.     ไม่มีบรรยาย        
 

 

พฤหัส                 

29-พ.ย. 16.00 - 17.30   โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ   คุณประกิต กอบกิจวัฒนา   
Executive Creative Director บ.ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
   
   ศุกร์ 30-พ.ย. 10.00 - 11.30   รอหัวข้อ   ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร  สุนพงษ์ศรี       
   เสาร์ 1-ธ.ค.     ไม่มีบรรยาย        
   อาทิตย์ 2-ธ.ค.     ไม่มีบรรยาย        
   จันทร์ 3-ธ.ค. 08.30 - 12.00   คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน        
      14.00 น.   ประกาศผลและมอบรางวัล    
                                                                                                    
  หมายเหตุ  :     วิทยากร และเวลาบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้