Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑

ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๘ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

มูลนิธิบัวหลวง  และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการประกวดศิลปิน  “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑”  ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ตั้งแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งาน   และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ที่ผ่านมาเยาวชนที่ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ต่างก้าวเดินและเติบโตในเส้นทางศิลปะในหลากหลายบทบาท   ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอาชีพ ศิลปินอาจารย์   หรือโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑”  จึงนับเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน 

นับแต่โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ ๗  ได้เริ่มกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน  เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดความคิด มุมมองและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยคณะกรรมการได้เสนอประเด็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากความงามและคุณค่าในทางศิลปะ  เพื่อส่งเสริมให้งานศิลปะมีความสำคัญในบทบาทที่จะกระตุ้นเตือนสังคม อีกทั้งสร้างความระลึก หรือจิตสำนึกได้ต่อผู้ที่รับชม ทั้งยังทำให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจและเข้าใจงานศิลปะมากขึ้น 
 

โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ประจำปี ๒๕๖๖  คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน คือ  “สังคมในโลกใหม่” 

โดย 4 วิทยากรระดับชั้นแนวหน้าในวงการศิลปะของเมืองไทย ได้แก่
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม (นักประวัติศาสตร์ศิลปะ,นักโบราณคดี และราชบัณฑิต)
2. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม))
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม))
4. รองศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว (ศิลปินชั้นเยี่ยม(จิตรกรรม)คนที่ 21 จากศิลปกรรมแห่งชาติ , อาจารย์ประจำ สาขาวิชาศิลปกรรม(จิตรกรรม)พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ
  2. เพื่อจุดประกายความตื่นตัวการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่สาธารณชน
  3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต และสังคมต่อไป
  4. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะซึ่งเป็นวิถีแห่งสุนทรียภาพ เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน
  5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในด้านวิชาการศิลปะเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิบัวหลวง

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิบัวหลวง ที่ปรึกษา
๒. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการมูลนิธิบัวหลวง ที่ปรึกษา
๓. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง ประธานโครงการ
๔. อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
๘. ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๙. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๑๐. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๑๑. ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
๑๒. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
๑๓. อาจารย์พนม พรกุล กรรมการ
๑๔. อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ กรรมการ ม.กรุงเทพ
๑๕. รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงหเสนี กรรมการ
๑๖. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการ
๑๗. นางสุภัททา สังสิทธิ มูลนิธิบัวหลวง กรรมการ
๑๘. นางจิรพร วัชราภัย มูลนิธิบัวหลวง เลขานุการคณะกรรมการ
๑๙. นางสาวกมลรัตน์ กีรติอดิศัย ผู้แทนหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันการศึกษา จำนวน ๓๐ สถาบัน ๓๓ คณะ ประกอบด้วย
๑. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. –มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
๖. –มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๗. –สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๘. –มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๙. –สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
๑๐. –มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
๑๑. –วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๒. –มทร. ธัญญบุรี
๑๓. –มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๔. –มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๑๕. –มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
๑๖. –มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๗. –มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
๑๘. –มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๙. –มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐. –มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
๒๑. –มทร. อีสาน นครราชสีมา
๒๒. –มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
๒๓. –มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๔. –มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕. –มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
๒๖. –มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
๒๗. –มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
๒๘. –มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
๒๙. –มทร. ศรีวิชัย สงขลา
๓๐. –มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓๑. –มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓๒. –มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
๓๓. –มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ
๓๔. –มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๓๕. –มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use