Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

หมายเลขผู้เข้าแข่งขัน 

ชื่อ-นามสกุล

มหาวิทยาลัย 

ชื่อเล่น

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน

 

1

นายกอบกนก จันตรี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบล

สีน้ำมัน

 

2

นายธนกรณ์  จ้อยม่วง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ต้นตาล

สีน้ำมัน

 

3

นายอนุสรณ์  ปัทวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โอ๊ต

สีน้ำมัน

 

4

นายวรภพ พึ่งนุสนธิ์

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ทิว

สีน้ำมัน

 

5

น.ส.นภัสวรรณ  พัดนาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จ๋า

สีน้ำมัน

 

6

นายเมธาสิทธิ์  ขวัญคุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กีตาร์

สีน้ำมัน

 

7

น.ส.รุ่งอรุณ  โพธิ์ไชยศรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีฟ

สีน้ำมัน

 

8

น.ส.ศิรดา  ทัศมาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เฟรช

สีน้ำมัน

 

9

นางสาวพรนภา  หารโงน

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฟ้า

สีน้ำมัน

 

10

นายพงศกร ตานะขัน

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ฟิล์ม

สีน้ำมัน

 

11

นายสิทธิพล สุขมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แป๊ะ

สีน้ำมัน

 

12

นายธนวันต์  บัวระพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เจ

สีน้ำมัน

 

13

นายเจษฎา  โตมาชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เจษ

สีน้ำมัน สีอะคริลิค สื่อผสม

 

14

นายเสริมพันธุ์  สมดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาร์ม

สีน้ำมันและสีอะคริลิค

 

15

นายเสกสรรษ์  เจือทิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เสก

สีน้ำมัน

 

16

นายพงศธร  มณีประพันธ์

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

พีท

สีน้ำมัน สีอะคริลิค สื่อผสม

 

17

นางสาวพชรวรรณ  วัฒนาวงศ์สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เจน

สีน้ำมันและสีอะคริลิค

 

18

นายสราวุธ  ชาวดร

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

ชิมาร์ค

สีน้ำมัน

 

19

นายชัยณรงค์  อินสกล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แผน

สีน้ำมัน สีอะคริลิค สื่อผสม

 

20

นางสาวเมสิยา  ตั้งศิริมงคล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เมล

สีน้ำมัน

 

21

น.ส.วิภาวดี วิบูลย์ศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แอม

สีน้ำมัน

 

22

น.ส.กรรณิกา  ทองป้อม

มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

ปังปอนด์

สีอะคริลิค

 

23

นางสาวภัครดา นิลขลัง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต้นสน

สีอะคริลิค

 

24

นายธนบัติ  ฤทธิ์ธำรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แบงค์

สื่อผสม

 

25

น.ส.วรรณลิษา ไวยจินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

อ้อม

สื่อผสม

 

26

นายสุริยะ  บุญมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โต

สีฝุ่น

 

27

นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

โม้ง

ประกอบ ปะติด วัสดุหนังเทียม ผ้า

 

28

นายวีรภัทร  นิธิสมบัติสกุล

มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

เจมส์

สื่อผสม

 

29

นายทศพร  ศรีโนรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หมู

สีอะคริลิค

 

30

น.ส.ฆูไลฟาฮ์  หะยีวานิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ฟาร์

เทคนิคผสม

 

31

นางสาวนัสรีน  บุยะลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หญิง

ภาพพิมพ์

 

32

นายธนกร  แก่นเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โต้

ภาพพิมพ์

 

33

น.ส.อิลยานี  มามะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ยานี

สีอะคริลิค

 

34

นางสาวอรัญญา  ยอดศรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา

เกด

สื่อผสม เย็บปัก

 

35

น.ส.วรรณวิษา  อุดใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เตย

สีอะคริลิค

 

36

นายวุฒิชัย สุดเดช

มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา

น้อง

สื่อผสม ด้วยแผ่นไม้

 

37

น.ส.กนิษฐา  เนตรพุดซา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน

ฟาง

สื่อผสม

 

38

นายณัชพล  แก้วกูร

มหาวิทยาลัยบูรพา

ออมสิน

สีอะคริลิค

 

39

นายพลภูมิ  เสียมไหม

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

ปอนด์

สีอะคริลิคและปากกามาร์คเกอร์

 

40

นายพิษณุ  พิบูลแถว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บิ๊ก

สีอะคริลิค

 

41

น.ส.พิราวรรณ  โฉมงาม

มหาวิทยาลัยบูรพา

มิ้ว

สีอะคริลิค

 

42

นายภานุวัฒน์  จิตธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เบส

สื่อผสม

 

43

น.ส.นิภาพร  ทองโคตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บี

สีอะคริลิค

 

44

น.ส.สาลี่  สังสุวรรณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาลี่

สีอะคริลิค

 

45

นายณัฐวุฒิ  แซ่เล่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ฟิวส์

สื่อผสม สีอะคริลิค หมึกจีน

 

46

นายสถาพร  ยุวะวาสน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เอิร์ธ

สีอะคริลิค

 

47

น.ส.วรนุช  บุตรเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฝน

สื่อผสม เย็บปัก

 

48

นายอับดุลอาลีม  สุหลง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อาดัม

ประติมากรรมสื่อผสม

 

49

น.ส.อสมา  งามขำ

วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แก้มป่อง

สีอะคริลิค สีน้ำ สื่อผสม

 

50

น.ส.พิมพ์วิภา ศรีเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ขิม

สื่อผสม

 

51

นายวายุพัด  รัตนเพชร

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วายุ

ดินเผาและกระจก

 

52

นายศุภธนาณัฎฐ์  โพธิ์ศรีโคตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ริวฬ์

สีอะคริลิค

 

53

น.ส.นิชนิภา  คงชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แก้ว

สื่อผสม

 

54

น.ส.นลินนิภา  เสือประโคน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

ทราย

เย็บปัก ถักทอ วัสดุผ้าและวัสดุต่างๆ

 

55

น.ส.อาทิญาพร  อันทะเกตุ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

บีม

สีอะคริลิค

 

56

นายทินกร  ทินกระโทก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน

เฟิร์ส

สีอะคริลิค

 
      

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use