Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B07 รุ่งอรุณ โพธิ์ไชยศรี

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B07 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B07

นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์ไชยศรี (อีฟ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีน้ำมัน

อัพเดทผลงาน

B07-ผลงาน1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

แนวคิด

เป็นการทารุณกรรมสัตว์ หรือการบริโภคสัตว์ใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เป็นแนวหุ่นนิ่งสัตว์ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการกินของมนุษย์อย่างเช่น ถ้วย จาน ช้อน ส้อม มีด

B07-ผลงาน2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use