Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B29 ทศพร ศรีโนรินทร์

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B29 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B29

นายทศพร ศรีโนรินทร์ (หมู)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีอะคริลิค

อัพเดทผลงาน

B29 - ผลงาน 1| Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงานอารยธรรมหมอลำหุ่นกระติบข้าว

เทคนิค สีอะคริลิค

ขนาด 60 * 80

ศิลปิน ทศพร ศรีโนรินทร์

แนวความคิด

แนวความคิดในการสร้างผลงานชั้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หมอลำหุ่น

กระติบข้าว ของจังหวัดมหาสารคาม ถึงได้หยิบยกเอา หมอลำหุ่นกระติบข้าว และ

เนื่องด้วยจังหวัดมหาสารคามมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นฮูปแต้มที่โดดเด่น

จึงได้นำทั้งสองเรื่อง มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ฮูปแต้มอารยธรรมหมอลำหุ่น

กระติบข้าว เพื่อเป็นการจนุรักษ์ เผยแพร่อารยธรรม และสิบทอดหมวลำ

กระดิบข้าวไว้แก่คนรุ่นหลังสืบไป….

B29 - ผลงาน 2 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

 ชื่อผลงานอีสานบ้านเอา

เทคนิค สีอะคริลิค

ขนาด 60 * 80

ศิลปิน ทศพร ศริโนรินทร์

แนวความคิด

แนวความคิดในการทำผลงานขึ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ความอุดมสมบูรณ์ของคนภาคอีสาน จึงได้หยิบยกเอาตัวกบ เป็นสิ่วตัวแทนของ

สิ่งมีจิวิต ซึ่งกบเป็นความเชื่อ เป็นสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมโบราณ สื่อถึง

ดิน ฝน ฟ้า อากาศ และน้ำมาหลายพันบี

จึงนำเอาความเป็นอีสาน ในด้านผ้าขาวม้า อุปกรณ์การทำมาหากิน เครื่องดนตรี

พื้นบ้าน มาจัดองค์ประกอบให้สิ่อถึง วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความอุดม

สมบรณ์ ของคนภาคอีสานมาจนถึงปัจจุบัน……

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use