Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B34 อรัญญา ยอดศรี

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B34 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B34

นางสาวอรัญญา ยอดศรี (เกด)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สื่อผสม เย็บปัก

อัพเดทผลงาน

B34 - ผลงาน 1 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน :เกษตรกร 

เทคนิค : สื่อประสม 

ขนาด : 110X160 ซม.

แนวความคิด : กระสอบป่านเก่ามันมีความหมายต่อข้าพเจ้าอย่างมาก ในฐานะที่เป็นลูกชาวเกษตรกรคนหนึ่ง จึงอยากนํา กระสอบเก่าที่ดูเหมือนไม่มีราคามาพลิกฟื้นชีวิตให้กับกลุ่มชาวเกษตรกร ด้วยการเย็บปักให้เกิดเป็นร่องรอย ของการฝ่าฟันอุปสรรค และยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันที่มันแย่ลงส่งผลให้กลุ่มครอบครัวเกษตรกรรู้สึกถึงการถูก เอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ยังคงเป็นปัญหาสะท้อนใจให้กับคนในปัจจุบัน

B34 - ผลงาน 2 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน :ดิ้นร้น

เทคนิค : สื่อประสม 

ขนาด : 110X150 ซม.

แนวความคิด : ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงกลุ่มชีวิตชาวบ้านที่ทําอาชีพเกษตรกร บวกกับการได้เห็นถึงความทุกข์ยาก ที่ต้องอาศัยความ กระตือรือร้นขวนขวาย เพื่อให้พ้นจากความลําบากชีวิตที่ต้องดิ้นรนเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ด้วย ความไม่เท่าเทียมกันของสังคมและฐานะที่ต่างกันมันอาจทําให้ชีวิตของหลายคนต้องตกต่ําลําบาก ข้าพเจ้าจึง เลือกนํากระสอบป่านเก่าๆมาสร้างเป็นงานศิลปะด้วยการพลิกฟื้นมันขึ้นมาใหม่ให้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร ด้วยเทคนิคเย็บปักสร้างให้เกิดร่องรอยของชีวิตที่ผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายด้วยพละกําลังที่ไม่เคยย่อท้อต่อ อาชีพตัวเอง ดังนั้นเราจงตระหนักและให้ความสําคัญกับอาชีพที่เปรียบเสมือนรากหญ้าของประเทศชาติที่ มั่นคง

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use