Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B52 ศุภธนาณัฎฐ์ โพธิ์ศรีโคตร

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B52 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B52

นายศุภธนาณัฎฐ์ โพธิ์ศรีโคตร (ริวฬ์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีอะคริลิค

อัพเดทผลงาน

B52 - ผลงาน 1 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน : ฮอยฮีตอีสาน 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ 

ขนาด : 80*130 cm 

แรงบันดาลใจ : ประเพณีวัฒนธรรมรากเหง้าที่ปลูกผังจนซึมซับเรื่องราวมาจนเกิดความรู้สึกในจิตใจ 

ประเด็น : บรรยากาศความประทับใจ 

ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยขึ้น แต่ความศรัทธายังคงตกทอดการปฏิบัติการสืบต่อประเพณีก็ยังคงสืบทอดมา สะท้อนถึงบรรยากาศของความประทับใจ 

โดยสื่อสัญลักษณ์ในทางวัตถุผ่านบรรยากาศประเพณี เเละสิ่งของในพิธีกรรมงานบุญ วิถีแบบพื้นบ้าน แต่ยังแฝงคติความเชื่ออุดมคติในทางพระพุทธศาสนา ที่ปฏิบัติสืบต่อมา 

: ส่วนตัวชอบในด้านความเป็นพื้นถิ่น ภูมิปัญญาการสรรค์สร้างงานศิลปะของคนรุ่นหลังที่ยังพอมีไว้เป็นหลักฐานบ้างเช่นรูปปั้น ฮูปแต้มอีสาน อยากนาแนววัสดุ ดินสอพอง สีจากธรรมชาติ ที่เขาทากันมาสร้างสรรค์เเละบอกเล่าเป็นเรื่องราวในปัจจุบัน 

B52 - ผลงาน 2 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน : ธาตุขันธ์ 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด : 80 *110 cm 

แรงบันดาลใจ : แนวความคิด 

ประเด็น : ความเบื่อหน่ายในชีวิตชั่วขณะ 

คนที่เกิดมาบนโลกมาตัวเปล่า ร่างกายเป็นธาตุขันธ์ อยากมีอยากได้สรรพเสริญในลาภ ยศ สมบัติ แต่ไม่มีสติตรองคิดว่าร่างกายแม้สิ้นลมหายใจไป ก็เป็นแค่เถ้ากระดูก และเป็นธุลีดินหายไปในที่สุด ลาภ ยศ สมบัติ สิ่งนอกกายที่สะสมขนขวายมาสุดท้ายก็สูญเปล่า คงมีแต่ประวัติความดีที่เป็นที่ประจักษ์ยังคงอยู่ นี่คงเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต 

ภาพผลงานและแนวความคิดตัวอย่าง 

นางสาวนิภาพร ทองโคตร ชั้นปีที่4 สาขาทัศนศิลป์ เอกจิตรกรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use