Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B54 นลินนิภา เสือประโคน

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B54 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

นางสาวนลินนิภา เสือประโคน (ทราย)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : เย็บปัก ถักทอ วัสดุผ้าและวัสดุต่างๆ

อัพเดทผลงาน

B54 - ผลงาน 1 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน: มื้อแห่งความสุข (I)
ขนาด: 65x95x29 ซม.
เทคนิค: สื่อผสม เย็บปัก ถักทอ
ปีที่สร้าง: 2565

 

แนวความคิด
ข้าพเจ้าได้หยิบยกเรื่องราวมาจากครอบครัวของข้าพเจ้าเองโดยมีสมาชิก
ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พี่สาว และตัวข้าพเจ้า ซึ่งมีความผูกพันกันทางสายเลือด
,พันธุกรรม มีวิถีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกัน จึงเกิดเป็นความประทับใจที่มีวัตถุทาง
ความรู้สึกเป็นสื่อเชื่อม ถูกหล่อหลอมและขัดเกลาจนเกิดเป็นสัญลักษณ์ทาง
ความรู้สึกทั้งในเรื่องของช่วงเวลา พื้นที่ ความผูกพันสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโครงสร้าง
ความสัมพันธ์จนเกิดสายใย ความสุข ความรัก ความอบอุ่น ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอด
ผลงานผ่านวัตถุ สิ่งของ คือโต๊ะรับประทานอาหาร เพราะข้าพเจ้าคิดว่าเป็นช่วงเวลา
ที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมเพรียงกันที่สุด

B54 - ผลงาน 2 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน: มื้อแห่งความสุข (2)
ขนาด: 29×42 ซม.
เทคนิค: สื่อผสม เย็บปัก ถักทอ
ปีที่สร้าง: 2565

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use